sâmbătă, 10 octombrie 2015

2. Literatura monastică


Numeroase scrieri despre viaţa diverşilor călugări iluştri; povestiri în care sunt prezentate date şi gesturi ale sihaştrilor şi ale „abaţilor” cei mai celebri; manuale ascetice, în care autorii studiază diferite obligaţii ale călugărilor şi în care promovează spiritualitatea, scopul trăirii lor; reguli disciplinare ale marilor organizatori ai vieţii monastice: Pahomie, Vasile, Augustin, şi mai târziu Sfântul Benedict; apologie în care această formă de viaţă este apărată împotriva defăimătorilor, atât cei creştini cât şi cei păgâni. Astfel ne putem da seama în ce gen literar pot fi încadrate aceste scrieri. Trebuie precizat faptul că unele dintre aceste scrieri s-au transmis până la noi nu atât în limba greacă sau latină, cât şi în diferite limbi orientale. De aceea, W. Bousset, căruia i se atribuie primul inventar metodic al Apophtegmata Patrum, a fost corectat întrucât nu a ţinut cont de versiunile arabe, copte, armene ş.a.[1].
Totuşi, documentele esenţiale în ceea ce priveşte monahismul egiptean ne sunt cunoscute. Multe sunt traduse din coptă, din siriană etc.

2.1 Cele mai vechi texte monastice

Pentru a prezenta cele mai vechi scrieri ale monahilor, ar trebui să facem un oarecare inventar al scrierilor care ne-au fost transmise până astăzi şi care stau la baza naşterii monahismului. Sunt trei principii prin care se ajunge la preţioasele bogăţii posterioare, care reflectă o doctrină ce s-a elaborat abia mai târziu, dar care conţin, desigur, fapte şi mărturii primitive. Trebuie să menţionăm aici Vita Antonii şi Viaţa lui Pahomie. Aceasta din urmă s-a păstrat în limba originală, coptă, fiind una dintre cele mai vechi scrieri despre vieţile monahilor[2]. La acestea trebuie să se adauge şi Apophtegmata Patrum care ne prezintă datele despre Sfinţii Părinţi ai vieţii monastice[3]. Toate acestea au fost iluminate de anecdote şi de alte scrieri adunate în colecţii precum Historia monachorum in Aegypto, Historia Lausiaca de Palladiu (431)[4] sau Conferinţele lui Casian. Aceste ultime două texte pentru cât sunt de valoroase, conţin urmele posterităţii: găsim adnotări cu privire la monahismul primitiv, popular, cu totul evanghelic şi ignorant la problemele şi la influenţele filosofice, la monahismul înţelept care îi va fi moştenitor, în mod particular cel al lui Evagrie Ponticul.
Potrivit celor afirmate mai sus, cea mai veche biografie monastică pe care o avem este Vita Antonie. Succesul acestei opere a fost luat imediat în considerare întrucât nici o altă operă nu a contribuit în aşa măsură la promovarea vieţii monastice. Viaţa lui Antonie a fost scrisă oarecum în grabă, imediat după moartea sfântului, de către Sfântul Atanasie al Alexandriei, acesta folosindu-se mai ales de propriile-i amintiri şi note şi mai puţin de ajutorul apoftegmelor, scrisorilor sau al altor documente ce proveneau direct de la Antonie. Cu toate acestea, Viaţa lui Antonie a devenit unul din textele fundamentale ale literaturii monastice, atât în Orient cât şi în Occident.

2.2 Scrierile Sfântului Antonie cel Mare

Încă din primele secole, vieţile sfinţilor au fost un puternic instrument de promovare a creştinismului[5]. De asemenea şi scrierile acestora, motiv pentru care nu se poate să nu amintim de primele scrieri ale unui monah: scrierile Sântului Antonie cel Mare.
Singurele scrieri despre care avem siguranţa că sunt redactate de către Antonie sunt scrisorile pe care Sfântul le-a scris de-a lungul timpului, diferitelor comunităţi monastice aflate pe linia sa duhovnicească, precum cele din Arsinoe (la Fayum - pe care sfântul o vizita destul de des), de la Pispir (70 km sud-est de Cairo, care se afla sub îndrumarea lui Macarie şi Amatas), sau de la Nitria (la sud de Alexandria), aflată sub îndrumarea lui Ammona, prieten al lui Antonie.
    Din această corespondenţă s-au păstrat două colecţii principale: o colecţie de şapte scrisori, a căror autenticitate nu este pusă la îndoială de nimeni, şi o colecţie ce cuprinde douăzeci de scrisori, integral păstrate doar în arabă (şi parţial în siriacă, greacă şi georgiană) şi căror autenticitate este contestată. Se mai cunoaşte, de asemenea, o scurtă scrisoare adresată de Sfântul Antonie lui Teodor, „preaiubitul” său fiu, în care vorbeşte despre pocăinţă şi iertarea păcatelor, păstrată doar în limba greacă, a cărei autenticitate este în general recunoscută.
O altă categorie a scrierilor Sfântului Antonie este ce a Apoftegmelor despre care am amintit puţin mai sus. Cuvintele de duh sau apoftegmele atribuite lui Antonie cel Mare s-au transmis prin mai multe culegeri de apoftegme (sau Paterice), dintre care principalele sunt: în greacă, colecţia alfabetică - Patericul egiptean, cum o numim noi astăzi - îi atribuie 38 de apoftegme; în siriacă, îi sunt atribuite 49 de apoftegme, culese în secolul al VI-lea la Skete; în arabă, o colecţie de provenienţă coptă îi atribuie 40 de apoftegme; la acestea se mai pot adăuga diferite apoftegme culese de Paladie şi alţii.
http://www.edituraserafica.ro/carti-editura-serafica/patrologie-patristica.html?limit=all

2.3 Impresii şi exemple din literatura monahală

Prima impresie care apare când se intră în contact cu această literatură este aceea a unei imaginaţii foarte dezvoltate. Nu vorbim de mortificaţiile descrise în astfel de scrieri şi de straniile moduri prin care monahul din Orient mărea neajunsurile, foamea, lipsa de somn; nici de metodele crude la care recurgea pentru a-şi stăpâni patimile[6]. Vom încerca să amintim numai anumite exemple din aceste povestiri uluitoare.
Un om sfânt numit Elenul, ajunge într-o mănăstire unde îi găseşte pe călugări într-o mare încurcătură: preotul care trebuia să celebreze pentru ei în acea zi de sărbătoare Sfânta Liturghie, nu ajunse; el locuia dincolo de râu şi nimeni dintre ei nu s-a dus să-l caute din cauza crocodililor care atacau acea localitate. Elenul merse direct spre unul din acei monştri şi, după ce a invocat numele Domnului, traversează râul şi se întoarce cu preotul.
Un alt exemplu este cel al lui Amon. Se povesteşte că, jefuit de mai multe ori de bandiţii care treceau prin deşert, Amon, încredinţează chilia sa la ... „doi şerpi care se instalaseră ca paznici la intrare. Când hoţii s-au întors pentru a încerca un nou atac, spectacolul acestor paznici neprevăzuţi, i-au speriat în aşa fel că ... s-au convertit[7].  Acelaşi pustnic, printr-o singură invocaţie a distrus o reptilă teribilă care a crăpat în două.
Patermuţu, a putut traversa pe jos Nilul, apa i-a ajuns numai până la genunchi. Acelaşi lucru s-a întâmplat cu Pafnuţiu, căruia apa i-a ajuns până la şolduri.
Se povesteşte că într-o barcă venită nu se ştie de unde, trei abaţi, Sir, Isaia şi Paul, au făcut într-o oră o călătorie pe care în mod normal ar fi făcut-o în trei zile. De asemenea mai este cazul lui Ilarie care făcând semnul sfintei cruci pe nisip de trei ori, a oprit marea care se ridica.

2.4 Concluzii ce reies din astfel de povestiri fabuloase

Înaintea acestei fantezii se naşte în mod spontan tentaţia de a considera literatura scrisă în jurul mănăstirilor ca o relatare a miracolelor, mărturii vii ale mentalităţii unei epoci, dar în care istoria nu poate găsi nimic sigur.
Cedând unei astfel de tentaţii, scriitorul german Weingarten a adus un serviciu istoriei constrângându-i pe critici care judecau prea puţin logic concluziile sale, să scoată din istorie născocirile particulare, datele pozitive în această masa de documente. Din acel timp a fost făcut un studiu aprofundat asupra literaturii monastice[8].
Imediat s-a recunoscut că în aceste povestiri, cadrul istoric şi geografic, în aparenţă fabulos, este mult mai consistent decât s-ar fi crezut. Nu rămâne deci, decât să se studieze valoarea proprie a fiecărei povestiri şi să se determine măsura în care poate fi utilizată.
            Weingarten a avut, astfel, marea nedreptate de a considera opere ca Viaţa lui Antonie, Istoria monahilor ş.a., ca nişte cărţi de poveşti, comparabile fiind cu Paradoxa grecilor, sau chiar cu Călătoriile lui Guliver[9]. Este tot atât de imprudent să le negăm orice valoare istorică, valoare care s-a transmis.

2.5 Poezie şi adevăr

Dacă ar fi necesar să se explice acest bizar amestec de poezie şi adevăr pentru a folosi o experienţă a lui Goethe – soluţia plauzibilă ar trebui să fie căutată desigur în acea tendinţă epică care a fost mereu vie în inima omului. Astfel, începând cu al doilea secol avem romane păgâne împletite cu diferite peripeţii şi pline de forme retorice. De asemenea, se găsesc diferite sub-genuri literare, romane creştine: se găsesc mai ales în Fapte, o carte apocrifă care este pusă sub autoritatea diferiţilor apostoli: Faptele lui Petru, ale lui Andrei, Ioan, Toma etc. Dacă citim vechile documente monastice, observăm că acestea conţin numeroase închipuiri, care să mărească gustul după fapte imaginare[10].
Aceşti asceţi cu o energie miraculoasă, care devin aproape străini de necesităţile fizice – sete, foame, dormit – şi distrugând în ei toate dorinţele materiale, par a deveni stăpâni ai materiei şi gata să le supună voinţei lor, exercitau asupra imaginaţiei maselor, şi chiar şi asupra claselor culte o acţiune extraordinară.
Pentru mult timp, faptele martirilor, eroismul mărturisitorilor credinţei, au format obiectul literaturii hagiografice. În secolul al IV-lea, însă, era persecuţiilor s-a sfârşit. Aceasta a fost urmată de lupta, nu mai puţin uşoară, a omului cu sine însuşi: acesta este lucrul care trebuie propus ca exemplu pietăţii creştinilor. Din acest moment începe viaţa monahilor; lucrările lor, faptele lor mai mult sau mai puţin idealizate, vor fi alimentul sufletelor religioase. Fără a diminua valoarea indiscutabilă al unui mare număr de fapte incluse în aceste documente, istoricul trebuie să-şi amintească că acestea au luat naştere şi au fost compuse sub influenţa entuziasmului, sub influenţa izvoarelor de mare atracţie, dar şi a marilor exagerări[11]


[1] Cf. P. Peeters, în G. R. Palanque - P. Labriolle, Storia della Chiesa III/2 Dalla pace costantiniaana alla morte di Teodosio (313 – 395), Edizione SAIE, Torino 1977, 462 - 463.
[2] Cf, L. Th. Lefort, Les vies coptes de saint Pachôme et de ses premiers successeurs, Louvain 1943, în L. Bouyer, Storia della spiritualita, vol. 3/B,  La spiritualità dei padri, (III-VI secolo) Monachesimo antico e Padri, Edizione Dehoniana, Bologna 2000, 23.
[3] Există trei colecţii de Apophtegmata: prima, cea alfabetică, ne-a fost transmisă în greacă (PG 65, 71-440); celelalte două în care sentinţele sunt clasificate în funcţie de virtuţi şi vicii, nu există decât în versiunile: latină pentru cea de-a doua (PL 73, 855-1022) şi a treia (PL 73, 1025-1066); siriacă doar pentru a doua (W. Budge a fost îngrijitorul versiunii în engleză a acestei recenzii siriace: The Paradise of the holy Fathers, Londra 1970). W. Bousset a încercat să traseze istoria acestei colecţii Apophtegmata. Dintre traducerile cele mai recente semnalăm: J. C. Guy, Les Apophthegmes des Pères du désert. Série alphabétique, Bellefontaine 1966; L. Regnault, Les sentences des Pères du Pères du désert, 3 volume, Solesmes 1966.’70. ’76; L. Mortari, I Padri del deserto, Edizione Detti, Roma 1972 (serie sistematică); Ibidem, Vita e detti dei Padri del deserto, 2 volume, Roma, 1975 (antologie aobţinută din colecţiile din Solesmes). Un studiu excelent asupra doctrinei Apophtegmaticii a fost făcută de J. C. Guy, Les Apophtegmata Patrum în Théologie de ls vie monastique, Paris 1961, 73-83; cf. P. Peetrs în G. R. palanque - Bardy - P. Labriolles, op. cit., 24.
[4] Cf. C. Fodor, Cântarea sfinţeniei. Manual de teologie spirituală, Editura Sapientia, Iaşi 2007, 521.
[5] Cf. G. Filoramo, Storia delle religioni. vol. IV Cristianesimo, Edizione La Biblioteca della Reppublica, Roma 2005, 130.
[6] Cf. P. Peeters în G. R. Palanque - P. Labriolle, op. cit., 463.
[7] Cf. Ibidem.
[8] Cf. G. Turbessi, Ascetismo e monachesimo prebenedettino, Edizione Città Nuova, Roma 1960, 8-17.
[9] Cf. P. Peeters în G. R. Palanque - P. Labriolle, op. cit., 464-465.
[10] Ibidem.
[11] Ibidem, 466. 

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu

Părerea ta: