sâmbătă, 10 octombrie 2015

3. Valoare monahismului

Înainte de a vorbi de valoarea monahismului ca atare trebuie să precizăm care era scopul acestui stil de viaţă, rolul acestuia şi cum a evoluat în decursul istoriei.

Dacă vrem să vorbim despre scopul acestei mişcări care a avut loc în interiorul Bisericii, ar trebui să ne întrebăm mai întâi dacă Biserica poate exista fără această mişcare, fără monahism. Răspunsul este da. Biserica poate exista fără monahism, însă nu ar fi favorabilă această situaţie pentru că monahismul este imaginea creştinismului integral: „Creştinismul există, aşa cum există şi durează, pentru că trăieşte în umbra creştinismului integral”[1].
Nu există ştiinţă fără câţiva oameni de geniu care se consacră integral ştiinţei. Nu există muzică fără compozitori de geniu. Nu există creştinism fără creştini de geniu, adică fără câţiva indivizi care să se consacre integral. În umbra lor trăiesc cei care fac accesibilă această ştiinţă, a celor care au geniu, şefii de orchestră care execută muzica geniilor[2].
Monahul este tipul creştinului care se consacră integral. Dacă nu am avea în vedere decât acest aspect al problemei şi încă am putea oricând afirma că o Biserică fără monahism ar fi săracă, fără vigoare şi fără ideal. Bisericile care au conservat monahismul în formele cele mai tradiţionale sunt exact cele care se plâng cel mai puţin de criză[3].
Monahul este tipul creştinului care se consacră integral. O Biserică fără monahism ar fi săracă, fără vigoare şi fără ideal. Bisericile care au conservat monahismul în formele cele mai tradiţionale sunt exact cele care se plâng cel mai puţin de criză[4].
De aceea, trebuie precizat faptul că scopul monahismului stă în primul rând în îndumnezeirea omului, lucrare la care sunt chemaţi toţi creştinii. Căutarea voii lui Dumnezeu mai presus de orice alt lucru sau aspect al vieţii pământeşti, reprezintă un concept care apare pretutindeni în scrierile ortodoxe, cum este exemplul Filocaliei, lucrare ce cuprinde scrieri ale monahilor „îmbunătăţiţi”. Cu alte cuvinte, un monah sau o monahă este o persoană care a jurat să urmeze nu numai poruncile Bisericii, ci şi sfaturile evanghelice („voturile” sau jurămintele monahale ale sărăciei, fecioriei şi ascultării)[5].
În acest fel, monahii se angajează intr-o necontenită luptă duhovnicească pe calea despătimirii (καθαρσις), contemplaţiei (θεωρια) şi îndumnezeirii sau unirii cu Dumnezeu (θεωσις), prin rugăciune şi ascultare[6].

3.2 Rolul monahismului în cadrul Bisericii

Am văzut mai sus că mişcarea monahală a apărut în cadrul creştinismului având deja în spate o tradiţie care s-a format pe parcursul mai multor secole. În Biserica primară, încă de la început, putem observa anumite idei care mai târziu au favorizat apariţia monahismului. În partea aceasta a lucrării ne vom concentra asupra rolului pe care l-a avut această mişcare în ambientul creştin.
Dacă ne gândim la motivul pentru care aleargă oamenii la mănăstiri şi la monahi, adică acela de a se ruga şi pentru a-şi lăsa numele în pomelnicul mănăstirii, pentru a fi recomandaţi în rugăciunile mănăstirii către Dumnezeu, putem spune că rolul monahilor şi, deci al monahismului este, în primul rând, acela de a se ruga.[7]
Mănăstirea este deci, la dispoziţia tuturor creştinilor, nu numai a monahilor, iar rolul specific al monahilor este de a mijloci, de a se ruga pentru alţii, după cum Sfântul Teodor Studitul recomanda ucenicilor: „Trebuie să ne rugăm pentru alţii”[8]
De asemenea, din activitatea monahilor de a-i sprijini pe credincioşi ascultându-le spovezile şi pentru direcţiuni spirituale, reiese un alt rol esenţial al monahismului: acela de a veni în ajutorul Bisericii şi al credincioşilor. Dar toate aceste roluri ale monahismului s-au evidenţiat mai târziu, fapt pentru care vom vedea în cele ce urmează cum a evoluat monahismul în decursul istoriei.

3.3 Evoluţia mişcării monahale în decursul istoriei creştinismului.

După apariţia monahismului de la sfârşitul secolului al II-lea şi începutul secolului al IV-lea, retragerea în pustiu a început să aibă mai mult un caracter spontan. Tot mai mulţi anahoreţi s-au refugiat în deşert unde încercau să ducă o viaţă de nevoinţă. Conform observaţiei lui Lucien Regnault, „până atunci asceţii şi monahii vieţuiau în aglomerările populate sau în marginea lor; noutatea nemaiauzită a fost acest exod în pustiu a anahoreţilor creştini”[9]. După primii paşi a mişcării monahale, care conform observaţiilor de mai sus au fost făcuţi de Antonie cel Mare şi Pahomie cel Mare, când au fost stabilite cele două forme de organizare monahală, monahismul a început să se dezvolte tot mai mult primind adesea un caracter de spontaneitate.
Ne vom uita la câteva dintre personalităţile marcante din istoria dezvoltării monahismului pentru a observa evoluţia mişcării de a lungul istoriei Bisericii. De la început trebuie să observăm că în Biserica Răsăriteană se cunoaşte doar un singur ordin monahal, care este predominant de natură contemplativă. Vasile cel Mare a fost acela care a pus bazele organizării monahale din Răsăritul Ortodox. Totuşi, conform observaţiei lui Olivier Clement, „ar fi greşit să-i numim pe călugării ortodocşi vasilieni”[10]. Vasile a studiat monahismul egiptean şi l-a adaptat condiţiilor Capadociei. Observând că monahismul din vremea lui „nu corespunde nici modestiei pe care trebuia să o aibă, nici felul de organizare nu era adecvat”[11], el întreprinde o reformă prin care oferă monahismului o nouă orientare. În acest sens, a mutat mănăstirile din pustiu în apropierea oraşelor şi satelor, astfel făcându-le de folos creştinilor şi societăţii. Această reorganizare a monahismului realizată de Vasile cel Mare este reforma care a marcat organizarea monahismului răsăritean până în zilele noastre.
Vladimir Lossky aduce în discuţie concepţii diferite cu privire la instituţia monahală. El evidenţiază faptul că Vasile cel Mare considera monahismul ca fiind o comunitate creştină ideală, „o mică biserică în Biserică, în care trebuia să se realizeze pe pământ o viaţă după chipul Sfintei Treimi”[12].
Un alt personaj marcant din istoria monahismului este Evagrie Ponticul; fiind influenţat foarte mult de scrierile lui Origen, el trasează o cu totul altă cale decât cea de tip cenobitic, îndreptându-se mai mult spre calea anahoretică: „Astfel el părăseşte mănăstirea şi pleacă în pustiu cu scopul de a găsi un mediu mai propice vieţii contemplative”[13]. Aşa se produce o nouă reorientare a monahismului, de la o viaţă comunitară spre o viaţă mai mult axată pe calea contemplativă.
Evagrie este cel care a contribuit foarte mult la formarea acestei concepţii. John Meyendorff, sintetizează contribuţia lui Evagrie în două mari aspecte: „învăţătura despre patimi şi învăţătura despre rugăciune”[14]. Învăţătura despre patimi este rezumată de Gabriel Bunge în modul următor: „Scopul năzuinţelor ascezei este prin urmare acela de a dispune în chip nepătimaş de partea pătimaşă a sufletului pentru ca intelectul să nu fie împiedicat de dorinţele lui egoiste, ci mai degrabă să poată urca spre cunoaştere susţinut de forţele lui vitale, spre cunoaşterea în care stă fericirea omului întreg”[15].
Ţinta ascetului este să ajungă la eliberarea de patimile sufletului şi să se lege cu toată fiinţa lui de Dumnezeu. „Ţelul nepătimirii nu este altul decât restaurarea funcţionării naturale, adică creaţionale, a tuturor celor trei facultăţi ale sufletului”[16]. Calea spre realizarea acestei năzuinţe este calea rugăciunii. Evagrie scria că: „Rugăciunea este o conversaţie cu Dumnezeu, ea este un urcuş al minţii către Dumnezeu”[17]. John Meyendorff remarcă următoarele: „Evagrie este primul care foloseşte pentru prima oară expresia “rugăciunea minţii”[18]. Prin secolul al XIV-lea aceasta va deveni expresia de căpătâi pentru isihasmul bizantin. Totuşi, deşi Evagrie a avut o influienţă aşa de mare în dezvoltarea monahismului răsăritean, conform observaţiilor lui John Meyendorff, lucrările lui au avut şi un mare efect negativ. El afirmă că prin intermediul scrierilor lui Evagrie, monahii au început să folosească un limbaj neoplatonic, care a favorizat devierea spiritualităţii pustiului într-o direcţie străină de spiritualitatea Evangheliei. El remarcă faptul că „Evagrie a putut să redacteze tratatul său despre rugăciune folosind doar câteva aluzii la Scrierile Sfinte dar fără nici o referire la Isus, Fiul lui Dumnezeu, care este baza spiritualităţii creştine”[19].
Un alt mare părinte al monahismului răsăritean care a contribuit foarte mult la dezvoltarea acestuia este Macarie Egipteanul,  conform lui Ioan Coman „supranumit şi cel Bătrân sau cel Mare”[20]. Contribuţia majoră a lui Macarie în dezvoltarea gândirii teologice a monahismului se referă la viaţa de rugăciune: „Să ne rugăm, zicea Macarie, ca Domnul să ne elibereze prin propria putere a Dumnezeirii Sale, din închisoarea întunericului patimilor, dezonoarei, şi să revendice propriului Său chip şi făptura Sa”[21].
Vladimir Lossky sublinia: „Spiritualitatea lui Macarie este opusul misticii intelectualiste a lui Evagrie”[22]. Astfel, accentul pus de Evagrie pe natura intelectuală a rugăciunii, la Macarie este transferat asupra naturii spirituale a acesteia. John Meyendorff vorbind despre accentele teologice la Macarie şi la Evagrie remarcă faptul  că „rugăciunea evagriană «a minţii» devine  «rugăciunea inimii» la Macarie; centrul vieţii psiho-somatice a omului, inima este «tabla» unde harul lui Dumnezeu sapă legea Duhului, însă ea mai poate fi şi mormântul unde «prinţul răului» şi îngerii săi îşi găsesc refugiul”[23]. Acest dualism al coexistenţei lui Dumnezeu şi al Satanei în fiinţa umană ca fiind două forţe egale, a fost folosit ca şi argument pentru a-l acuza pe Macarie de apartenenţa la secta mesaleenilor[24]. John Meyendorff scoate însă în evidenţă caracterul cristocentic al teologiei lui Macarie. Pentru a elimina astfel de acuzaţii, el spune: „Cristosul istoric care a venit, care va veni şi care este prezent în mod sfinţitor în Biserică, este pentru Macarie centrul unic al vieţii spirituale a monahului”[25].
După ce am urmărit mai sus cele două căi de realizare a rugăciunii din monahismul bizantin care sunt reprezentate de intelectualismul lui Evagrie şi de spiritualitatea lui Macarie, acuma ne vom concentra asupra lui Diadoh, care conform observaţiei lui Vladimir Lossky, are o poziţie de mijloc între cele două extreme. El surprinde la Diadoh o idee interesantă: „pentru a ajunge la desăvârşire experienţa lui Dumnezeu trebuie purificată”[26]. John Meyendorff adaugă: „În scrierile lui Diadoh, învăţătura despre rugăciunea neîncetată, preluată de la Evagrie şi de la Macarie, presupune o invocare constantă a numelui lui Isus”[27]. Vladimir Lossky este de părere că Diadoh poate fi considerat unul dintre fondatorii, sau cel puţin unul dintre precursorii isihasmului bizantin[28]. El este acela care pune bazele acestei mişcări, care este privită de teologii bizantini ca fiind o reformă a spiritualităţii monahale.
Un alt părinte de seamă al monahismului răsăritean este Ioan Scărarul, stareţul din mănăstirea Sinai, vestit prin scrierea lui Scara Raiului. În lucrările sale, el învaţă că: „sufletul purificat are o dragoste neobosită pentru Dumnezeu pe care trebuie să-l iubim ca pe o logodnică”[29]. În concepţia lui despre rugăciune, Ioan Scărarul este concentrat mai mult asupra cristologiei şi se asemănă foarte mult cu Macarie şi Diadoh. Meyendorff evidenţiază următoarele: „La Ioan Scărarul termenii: isihie (tăcere, linişte) şi isihaşti desemnează foarte specific viaţa contemplativă, eremitică (pustnicească) a monahismului singuratic ce practică rugăciunea lui Isus”[30].
Următoarea personalitate care a marcat foarte mult formarea gândirii monastice este Maxim Mărturisitorul (580-662). Acesta accentuează foarte mult teologia îndumnezeirii, care este văzută ca fiind principalul scop al fiinţei umane. Maxim Mărturisitorul afirmă că: „Cei care au urmat pe Cristos în acţiune şi în contemplaţie vor fi transferaţi la o stare mereu mai bună, şi timpul nu ne-ar ajunge vreodată să spunem toate urcuşurile şi descoperirile sfinţilor, care se transformă din slavă în slavă înainte ca fiecare în chinul său să pornească îndumnezeirea”[31].

Acelaşi Vladimir Lossky observă că „în concepţia lui Maxim Mărturisitorul elementul central pentru realizarea procesului de îndumnezeire este cristologia”[32]. Conform afirmaţiei lui Maxim, „monahismul adevărat are ca şi scop nu doar unirea cu Sfânta Treime, ci şi exprimarea acesteia prin exemplul de vieţuire monahală”[33].
Următorul personaj care a favorizat dezvoltarea monahismului a fost Simeon Noul Teolog (949-1022)[34], care a accentuat foarte mult aspectul trăirii conştiente cu Dumnezeu. De foarte mulţi este catalogat ca fiind reprezentant de seamă al tradiţiei isihaste din Bizanţ, mergând pe aceeaşi cale cu Evagrie Ponticul, Macarie Egipteanul, şi anticipându-l pe Grigorie Palama. Conform cu observaţia lui John Meyendorff, „Simeon prezintă înţelegerea fundamentală a creştinismului ca o comuniune personală cu Dumnezeu şi ca o vedere a lui, atitudine pe care el o împărtăşeşte cu isihasmul şi cu întreaga tradiţie patristică”[35]. Simeon rămâne un caz unic de mistică personalistă; de asemenea el este considerat ca fiind cel mai mare mistic din Evul Mediu Bizantin. Sunt memorabile cuvintele sale: „Dumnezeu este lumină şi comunică lumina Sa celor care se unesc cu El, pe măsura curăţirii lor”[36].
Ioan Damaschin, este un alt teolog renumit care a contribuit mult la dezvoltarea teologiei monahale, fiind cel care „afirmă incognoscibilitatea lui Dumnezeu în ce priveşte natura Lui, Fiinţa Lui nu poate fi desemnată decât apofatic, prin negare. Prin natura Sa El este mai presus de fiinţă, deci mai presus de cunoaştere[37]. Conform observaţiei lui Vladimir Lossky, „Ioan Damaschin a rezumat întreaga învăţătură a Sfinţilor Părinţi ai epocii cristologice, adică primele şapte secole, şi a fixat pentru întreaga teologie a Bizanţului învăţătura despre vederea lui Dumnezeu în perspectiva dogmei cristologice”[38]. Pentru el cristologia este singura cale prin care se poate ajunge la cunoaşterea lui Dumnezeu.
Începând cu secolul al XI-lea centrul vieţii monahale din Răsărit devine Muntele Athos, numit şi Grădina Maicii Domnului[39]. Din 1312, mănăstirile şi monahii din Muntele Athos au trecut sub protecţia Patriarhului Ecumenic de Constantinopol,[40] statut care le-a rămas până în zilele de astăzi.[1] A. Plămădeală, Tradiţie şi libertate în spiritualitatea ortodoxă, Editura Pronostic, Bucureşti 1995, 296.
[2] Ibidem.
[3] Ibidem.
[4] Ibidem, 297.
[5] Cf. T. Spidlik, op. cit., 24-25.
[6] Cf. Ibidem.
[7] Cf. A. Plămădeală, op. cit., 298.
[8] T. Studitul, citat în A. Plămădeală, op. cit., 298.
[9] L. Regnault, op. cit., 22.
[10] O. Clement, Biserica Ortodoxă, Editura Universitatea, Bucureşti 2000, 134.
[11] V. cel Mare, Scrieri. Vol. II, Asceticele, Editura IBMBOR, Bucureşti 1989, 14.
[12] V. Lossky, Vederea lui Dumnezeu, Editura Deisis, Sibiu 1998, 91.
[13] Ibidem.
[14] J. Meyendorff, Teologia Bizantină, Editura IBMBOR, Bucureşti 1996, 91.
[15] G. Bunge, Evagrie Ponticul, o introducere, Editura Deisis, Sibiu 1997, 101.
[16] G. Bunge, Mânia şi terapia eu după avva Evagrie Ponticul, Editura Deisis, Sibiu 1998, 95.  
[17] E. Ponticul citat de J. Meyendorff, Sfântul Grigorie Palamas şi mistica ortodoxă, Editura Enciclopedică, Bucureşti 1995, 16-17.
[18] J. Meyendorff, op. cit., 91.
[19] Idem, Sfântul Grigorie Palamas şi mistica ortodoxă, Editura Enciclopedică, Bucureşti 1995, 19.
[20] I. G. Coman, Patrologie, vol. III, Editura IBMBOR, Bucureşti 1988, 396.
[21] Omilia 49,5, PG 34,816C, citat de I. G. Coman în op. cit., 425.
[22] V. Lossky, op. cit., 99.
[23] J. Meyendorff, Teologia Bizantină, op. cit., 92.
[24] Mesaleenii – era o sectă care afirma existenţa în fiinţa umană a celor două forţe care se luptă pentru dominaţie asupra omului; cf. J. Meyendorff, Sfântul Grigorie Palamas şi mistica ortodoxă, op. cit., 22.
[25] J. Meyendorff, Sfântul Grigorie Palamas şi mistica ortodoxă, op. cit., 23.
[26] V. Lossky, op. cit., 104.
[27] J. Meyendorff, Teologia Bizantină, op. cit., 94.
[28] Cf. V. Lossky, op. cit., 104.
[29] P. Evdokimov, Ortodoxia, Editura IBMBOR, Bucureşti 1996, 25.
[30] J.  Meyendorff, Teologia Bizantină, op. cit., 95.
[31] V. Lossky, op. cit., 119.
[32] Ibidem.
[33] P. Evdokimov, op. cit., 25.
[34] Noul Teolog – după Grigorie de Nazianz zis şi Grigorie Teologul; cf. V. Lossky, Vederea lui Dumnezeu, Editura Deisis, Sibiu 1998, 128.
[35] J. Meyendorff, Teologia Bizantină, op. cit., 100.
[36] V. Lossky, op. cit., 130.
[37] Ibidem, 124.
[38] Ibidem, 135.
[39] I. Ramureanu, Istoria Bisericească Universală, Editura IBMBOR, Bucureşti, 279.
[40] E. Drăgoi, Istoria Bisericii, Editura Istorică, Bucureşti 2001, 246.

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu

Părerea ta: