sâmbătă, 10 octombrie 2015

APARIŢIA ŞI EVOLUŢIA MONAHISMULUI


Încă de la începuturile creştinismului, alegerea virginităţii şi a curăţiei pentru Împărăţia cerurilor a fost la mare cinste în comunităţile creştine. Această alegere îşi avea temeiul în exemplul şi învăţătura lui Isus: „Dacă vrei să fii desăvârşit, i-a zis Isus, du-te de vinde ce ai, dă la săraci, şi vei avea o comoară în cer! Apoi vino, şi urmează-mă. Când a auzit tânărul vorba aceasta, a plecat foarte întristat; pentru că avea multe avuţii” (Mt 19,21-22). Şi pe lângă învăţătura lui Isus avem şi pe cea a Sfântului Paul exprimată în Prima Scrisoare câtre Corinteni (cf. 1Cor 7). De asemenea grupurile de văduve la care face aluzie în Prima Scrisoare către Timotei  (cf. 1Tim 5), fecioarele care prorocesc (cf. Fap 21, 8-9) sunt primele indicii ale existenţei unei vieţi consacrate[1].
 Dar înainte de a vorbi despre monahism ca şi stare de viaţă, trebuie să explicăm puţin etimologia cuvântului.

1. Originea monahismului


1.1 Delimitări conceptuale

Monahismul (din termenul grec: μοναχος, denumind, în esenţă, o persoană care trăieşte in singurătate, însingurată) reprezintă o practică fundamentală a vieţii creştine, care presupune părăsirea lumii şi închinarea întregii vieţi în vederea trăirii unei vieţi conforme cu Evanghelia, urmărind unirea cu Domnul Cristos[2].
Termenul din limba greacă este folosit pentru prima dată de Simah în textele din Gen 2,12 şi Ps 67, spre a desemna singurătatea omului fără soţie. În secolul al II-lea, traducându-se în dialectul egiptean al limbii greceşti, în Evanghelia lui Toma s-a folosit termenul de monachòs, având sensul nu numai de necăsătorit, ci şi de curat, sfânt, reproducând cuvântul siro-aramaic ihidaya, care îi desemna pe asceţii celibatari. Termenul monahòs, ca adjectiv, înseamnă singur, unic. Substantivat, va desemna în creştinism cu începere din secolul al II-lea, pe ascetul celibatar, iar în secolul al  III-lea, pe ascetul care trăieşte singur, celibatar (în sensul de văduv) sau fecior care caută separarea de lume[3].
De asemenea, trebuie spus că termenul monahism este un concept compus care indică un mod particular de viaţă creştină care, în decursul istoriei şi-a asumat forme diferite, dar care, în general, este caracterizat de despărţirea de lume pentru o unire mai profundă cu Dumnezeu. Astfel, primul stadiu al monahismului creştin cuprinde şi viaţa anahoreţilor şi eremiţilor, a celor „retraşi” sau „solitari”[4]. Prin monahism s-a ajuns în cele din urmă să se înţeleagă felul de viaţă al tuturor acelor care părăsesc lumea pentru a se consacra cu totul lui Dumnezeu. Monahismul îmbracă atunci două forme principale: viaţa solitară (anahoretism[5] sau eremitism) şi viaţa în comunitate (cenobitism)[6].

1.2 Idei iudaice despre monahism

În iudaism putem observa elemente de asceză care sunt asemănătoare cu monahismul creştin. Putem înţelege astfel că ţi iudeii,  ca naţiune, erau chemaţi să fie un  popor sfânt şi să îndeplinească toate ritualurile prescrise de legea mozaică; printre ei existau „oameni ce se simţeau chemaţi să-şi trăiască credinţa lor într-un mod mai radical decât ceilalţi, aceştia fiind numiţi hăssîîdîm, adică evlavioşi”[7]. Cea mai cunoscută grupare de acest gen este reprezentată de esenieni, care sunt priviţi ca o sectă semi-monastică, activă spre sfârşitul epocii celui de-al Doilea Templu (din sec. al II-lea î. Cr. până în sec. I d. Cr.) şi răspândită în diferite zone ale ţării[8]. Iosif Flaviu face o prezentare a acestei secte iudaice în cartea lui: Istoria războiului Iudeilor împotriva Romanilor. El afirmă că pentru esenieni „plăcerile simţurilor sunt o nelegiuire, iar virtutea constă în stăpânirea de sine şi în dominarea  patimilor”[9]. Esenienii duceau o viaţă de renunţare la bunurile materiale şi aveau nişte reguli ascetice pe care le urmau în mod strict. Conform afirmaţiilor lui Flaviu, membrii acestei secte locuiau în mici comunităţi răspândite în toată ţara astfel încât nu aveau un oraş propriu-zis al lor[10]. În urma descoperirilor de la Marea Moartă s-a constatat că membrii comunităţii de la Qumran erau esenieni. Din aceasta putem înţelege că unele comunităţi eseniene s-au retras din societate stabilindu-se separat ca şi pustnici, iar alţii au rămas să locuiască în cetăţi.
O altă sectă iudaică despre care trebuie să vorbim este aşa numită grupare a terapeuţilor. Filon explică că ei erau numiţi astfel pentru că: „Întocmai ca nişte doctori, poartă grijă şi vindecă de răutatea patimilor sufletele celor care vin la ei, însănătoşindu-i să cinstească pe Dumnezeu prin slujire curată şi evlavioasă”[11]. Filon mai aminteşte şi despre practicile lor de renunţare la bunurile materiale şi separarea de lume. El afirmă: „După ce s-au eliberat de toate grijile vieţii, ei au părăsit şi zidurile cetăţii şi şi-au înjghebat un adăpost în locurile singuratice şi prin grădini, dându-şi seama că nici o legătură cu cei de alte preocupări nu le este de folos, acestea fiind stricăcioase”[12]. Viaţa terapeuţilor, conform afirmaţiilor lui Filon, era în totalitate dedicată practicilor ascetice, prin care se apropiau de Dumnezeu: „Ei de două ori pe zi, în zori şi la căderea nopţii, se rugau şi compuneau imnuri şi psalmi întru slava lui Dumnezeu”[13]. Activitatea lor zilnică era legată de asceză. Filon afirmă că pentru ei „de când răsare soarele şi până se întunecă este vremea numai pentru asceză”[14].
Asemănările dintre practicile acestei secte şi asceza practicată de monahii creştini din secolele III-IV sunt foarte evidente, astfel încât Eusebiu de Cezarea a fost indus în eroare crezând că Filon vorbeşte despre o grupare creştină din perioada primară.
De asemenea, trebuie să subliniem faptul că Filon din Alexandria oferă o combinaţie între învăţătura biblică şi filosofia greacă, în felul acesta ajungând să influenţeze foarte mult ascetismul creştin. Antonie Guillaumont, analizând gândirea lui Filon, spune despre acesta: „Conformându-se unei tendinţe profunde a filosofiei greceşti, care urcă cel puţin până la Platon, el acordă în principiu întâietate vieţii contemplative, spre care se simţea mai atras prin natura spiritului şi a gusturilor sale”[15].
Concluzionând discuţia de mai sus apare întrebarea următoare: Care este relaţia dintre aceste secte iudaice şi monahismul creştin? Dacă există, de ce natură este?
Tomas Spidlìk afirmă că există o asemănare izbitoare între practicele ascetice din cadrul iudaismului şi practicile monahismului creştin[16]; totuşi deşi asemănările sunt atât de evidente, este greu de stabilit existenţa unei legături directe între acestea. Grigorie Lourie, în cartea lui Chemarea lui Avraam. Despre Originile monahismului din Egipt, este de părere că acea comunitate de la Qumran nu a fost creştină şi nici nu a avut vreo influenţă directă asupra Creştinismului. Totuşi, spune el, între acea comunitate şi creştinism există o legătură strânsă în ceea ce priveşte originea practicilor[17]. El explică faptul că originea unificatoare constă în ideile ascetice şi formale de vieţuire comunitară. Astfel deşi nu există o legătură directă, totuşi, ea există prin ideile comune, care stau la origine, idei care sunt cunoscute de Biserică încă din perioada timpurie[18]. Jaroslav Pelikan merge mai departe sesizând că ideile ascetice se pot observa în Egipt încă din perioada lui Filon, al cărui tratat despre terapeuţii din această zonă „este considerat astăzi drept o dovadă a existenţei în Egipt a unor imbolduri ascetice anterioare ascetismului creştin”[19].
Din cele tratate până acum, ne-am putut da seama că anumite idei şi practici ascetice se pot urmări încă dintr-o perioadă foarte timpurie.

1.3 Precursorii monahismului creştin

Vorbind despre rădăcinile mişcării monahale nu putem reduce discuţia doar la perioada creştină. De aceea, Jaroslav Pelikan în cartea sa, Isus de-a lungul secolelor, afirma că: „monahismul creştin este, într-un fel, mai vechi decât creştinismul”[20]. Astfel, pentru o înţelegere mai bună a monahismului este necesară o analizare a ideilor ascetice pornind de la rădăcinile lor. De aceea, trebuie observat faptul că modelele din vechime ale idealului monastic creştin pot fi nazireii şi profeţii lui Israel. Astfel, nazireul era o persoană care urma un fel de viaţă distinct, dedicat lui Dumnezeu, ca urmare a unui jurământ special.
În acest sens, Dumnezeu îi vorbeşte lui Moise:


Mai mult decât atât, profeţii lui Israel erau închinaţi Domnului ca semn de pocăinţă. Astfel, unii dintre ei trăiau în condiţii foarte grele, despărţindu-se ei înşişi sau fiind siliţi să se despartă de oameni din pricina poverii mesajului pe care îl purtau. Alţi prooroci trăiau ca membri ai comunităţilor, ai unor şcoli amintite de câteva ori în Scriptură, despre care s-au făcut multe speculaţii, dar despre care se ştie în realitate foarte puţin[21].
Dintre profeţii evrei în special Ilie şi ucenicul acestuia, Eliseu, sunt importanţi pentru tradiţia monastică creştină. Cel mai frecvent citat ca „model” al vieţii monastice şi în special pustniceşti, închinat în totalitate lui Dumnezeu şi misiunii pe care o avea de îndeplinit, este Sfântul Ioan Botezătorul, nazireu şi prooroc în acelaşi timp. Şi Sfântul Ioan Botezătorul a avut ucenici care stăteau împreună cu el şi pe care se presupune că îi învăţa să adopte un mod de viaţă asemănător cu al său:


În continuare, modelele feminine ale monahismului sunt Maica Domnului şi cele patru fecioare, fiicele Sfântului Diacon Filip despre care găsim scris în cartea Faptele Apostolilor: „După ce ne-am isprăvit călătoria pe mare, din Tir am plecat la Ptolemaida, unde am urat de bine fraţilor, şi am stat la ei o zi. A doua zi, am plecat şi am ajuns la Cezarea. Am intrat în casa lui Filip evanghelistul, care era unul din cei şapte, şi am găzduit la el. El avea patru fete fecioare care proroceau (Fap 21,7-9).
Idealul monahal se bazează şi pe modelul Sfântului Apostol Paul, care trăia in celibat şi care, pentru a se întreţine, făcea corturi: „Eu aş vrea ca toţi oamenii să fie ca mine; dar fiecare are de la Dumnezeu darul lui: unul într-un fel, altul într-altul. Celor neînsuraţi şi văduvelor, le spun că este bine pentru ei să rămână ca mine” (1 Cor 7,7-8). Însă adevăratul model al monahismului creştin, de obşte sau pusnicesc, este Mântuitorul Isus Cristos:


Mai mult decât atât, însuşi modelul de viaţă comunitară din Biserica primară a reprezentat un model pentru viaţa monahală, întrucât creştini trăiau în comun, împărţind tot ceea ce aveau, după cum se arată în Faptele Apostolilor[22].

1.4 Naşterea şi primele manifestări ale monahismului creştin

Anumiţi cercetători susţin că termenul μοναχος (cu sensul de unic, singur) are o istorie lungă care-şi are originea la Platon[23]. În ambient creştin termenul se întâlneşte în Evanghelia lui Toma (aprox. anul 50), unde are un caracter filosofic. În acelaşi timp, s-a născut în comunităţile din Siria o denumire cu aceeaşi semnificaţie pentru a indica asceţii: ihidaya, unicul, particularul, discipolul căruia îi este atribuit acelaşi titlu cu al lui Cristos, adică μονογενής. Isus este μονογενής şi discipolul care trăieşte acest τρόπους Κυρίоυ (modul de viaţă al Domnului) devine şi el unic[24].
Prin anul 330 monahii sunt amintiţi pentru prima dată de Eusebiu cu acelaşi nume cu care era numit Domnul: adică μονογενεις. Aceştia sunt toţi cei care trăiesc în toată asemănarea cu Cristos. Evident nu existau la început Ordine monahale sau structuri constituite[25].
Primele expresie de viaţă monastică sunt cea eremitică şi anahoretă. Anahoreţii  (sihaştrii, pusnicii, emeniţii), după Sfântul Ieronim, se caracterizează prin izolarea lor aproape totală, prin abstinenţa sexuală, prin penitenţe, lucru manual şi absenţa unui superior[26]. Tot după părerea Sfântului Ieronim, cel care a instituit acest tip de viaţă, se spune că ar fi fost Paul, cel care i-a dat strălucire a fost Antonie şi, pentru a merge mai în urmă, promotorul ar fi fost, Ioan Botezătorul. Dar dincolo de aceste afirmaţii, chestiunea privitoare la originea anahoretismului rămâne nerezolvată din cauza lipsei de documente. În schimb, este demonstrabilă răspândirea acestei forme ascetice în Egipt, Palestina, Siria, Asia Mică. Anahoretismul, faza primară a monahismului creştin, căreia îi va urma viaţa cenobitică  sau asociată, anahoretismul poartă pecetea pământului de origine şi asumă forme comportamentale diverse. Diferite forme de viaţă anahoretică şi-au găsit susţinerea nu doar printre bărbaţi, ci şi printre femei. Teodoret din Cir aminteşte trei dintre acestea: Marana, Cira, Domnina. Este un fapt recunoscut că anahoretismul a exercitat o influenţă puternică asupra spiritualităţii succesive şi datorită caracterului eroic al expresiilor sale[27].
Mărturii cu privire la bărbaţi şi femei care aleg calea ascetismului şi a curăţiei găsim tot mai multe în secolele al II-lea şi al III-lea. Motivaţiei creştine – a lăsa totul pentru Împărăţia Cerurilor – i se adăugau şi altele. Unii ar fi ales curăţia, dezgustaţi fiind de dependenţa socială reprezentată de căsătorie, un început de emancipare.
Fecioarele consacrate continuă să trăiască în familiile lor şi împărtăşesc viaţa celorlalţi credincioşi. Ele se adună din când în când. Nu poartă o îmbrăcăminte distinctivă. Sunt sfătuite să împărtăşească sărăcia şi să practice faptele de milostenie, vizitarea săracilor şi a bolnavilor, meditarea Scripturii. Începând din secolul al III-lea îşi iau un angajament. Acesta este personal şi nu neapărat definitiv.
Scrierile timpului propun o spiritualitate a fecioriei. Aceasta este văzută ca o prelungire a botezului şi ca o restaurare a stării dinainte de căderea dintâi. Apare şi tema nunţii cu Cristos. În acelaşi timp îşi fac loc primele devieri. Unele fac prilej de mândrie din alegerea lor. Altele locuiesc împreună cu bărbaţii care au făcut aceiaşi alegere, într-un fel de căsătorie mistică. În sfârşit, pentru unii exaltarea curăţiei se preschimbă în dispreţ, ba chiar în interdicţie a căsătoriei pentru creştini[28].

1.5 Cauzele apariţiei monahismului în Biserică

Cauzele care au determinat apariţia fenomenului vieţii consacrate, sunt după cum spun specialiştii în mare parte învăluite de mister, şi aceasta datorită unei lipse de documentaţie precisă în acest sens[29].
Deseori s-a sugerat ideea că persecuţiile au fost cauza apariţiei vieţii religioase: creştinii fugiţi în deşert ar fi început să ducă o viaţă de eremiţi. În realitate, însă, îi întâlnim pe primii solitari în regiunile locuite, în imediata vecinătate a oraşelor şi satelor şi numai încetul cu încetul îi vedem cum îşi împing locuinţele în deşertul arid. Este în afara oricărui dubiu că asupra acestui fapt au influenţat clima şi solul Egiptului[30]. În nici o altă ţară cunoscută până atunci nu se putea mai uşor decât în Egipt să se renunţe la lume şi să se asigure, cu o grijă minimă, pâinea zilnică, îmbrăcămintea şi locuinţa. Totuşi, monahismul în  Egipt nu va apărea „de la sine”, ci va fi opera unor persoane care îi vor imprima cu toată responsabilitatea semnul originalităţii lor. În frunte stau două nume: Anton şi Pahomie” [31].
De asemenea, apariţia vieţii monahale în Biserică se datorează unei serii întregi de factori precum: concepţia dualistă despre om, tendinţa de retragere din faţa momentelor de criză, interpretarea sau urmarea unor anumite pasaje evanghelice, diminuarea posibilităţii martiriului şi dorinţa obţinerii unui raport mai intim cu Dumnezeu. Aceste influenţe au contribuit în mod direct la apariţia vieţii consacrate în Biserica primară[32].
Concepţia dualistă despre trup şi suflet, cu tendinţa ei de a considera trupul ca fiind ceva rău şi sufletul ca fiind bun, atât de caracteristică pentru Orient, a „urnit” creştinismul prin mişcarea gnostică şi prin cea neoplatonică[33]. Se credea că retragerea din lume va ajuta individul să răstignească trupul şi să dezvolte viaţa spirituală prin meditaţie şi prin acte ascetice.
Trebuie reamintit, de asemenea, că unele părţi din Sfânta Scriptură par a sprijini ideea separării de lume. Aparenta recomandare a lui Paul a vieţii de celibat  (cf 1 Cor 7) este un exemplu de care se face uz. Unii Părinţii ai Bisericii, dintre care amintim pe Origene, Tertulian şi Ieronim, au stimulat celibatul, considerând că acesta este interpretarea corectă a unor texte din Sfânta Scriptură[34].
Anumite tendinţe psihologice au întărit dorinţa pentru o viaţă consacrată. În perioada de criză există întotdeauna o tendinţă de retragere de la realităţile dure din jur. Sfârşitul secolului al II-lea şi începutul secolului al III-lea au marcat începutul unei dezordini civile care urma să devină atât de obişnuită în istoria de mai târziu a Imperiului Roman. Mulţi au părăsit societatea mergând în pustiu ca să evite aspra realitate şi de contaminarea morală a trupului.
De asemenea, odată cu libertatea acordată Bisericii, posibilitatea de a suferi martiriul a fost diminuată, dar cei care doreau martiriul ca o garanţie a credinţei lor puteau găsi un înlocuitor psihologic în practicele ascetice. Aceasta a condus la o apropiere mai profundă de Dumnezeu decât în cazul închinării comune formale a vremii[35].
Evenimentele istorice, au jucat şi ele un rol important în decizia multora de a accepta viaţa monastică. Numărul tot mai mare de barbari, care intrau în Biserică, au introdus multe practici semi-păgâne în cadrul acesteia, iar sufletele puritane se revoltau împotriva acestora. Deteriorarea morală crescândă, în special a claselor de sus din societatea romană, i-a făcut pe mulţi să-şi piardă speranţa într-o reformă socială. Retragerea în singurătate devine astfel, un liman pentru cei revoltaţi împotriva decadenţei crescânde a timpului[36].
Un alt lucru ce trebuie luat în seamă este geografia, ca factor responsabil pentru apariţia vieţii consacrate. Climatul cald, uscat şi mulţimea de peşteri din dealurile de-a lungul malurilor Nilului au favorizat separarea individului de societate. Grădinile mici, împreună cu resursele de hrană asigurate de acest râu, făceau ca hrana să poată fi asigurată destul de uşor. De asemenea, apropierea de peisajul sever al deşertului stimula meditaţia[37].
Iarăşi trebuie luat în considerare faptul că în nici o altă ţară a lumii deşertul nu este aşa aproape de lumea locuită ca în Egipt. El îşi impune prezenţa continuă fiecărui egiptean. E la uşa sa, la capătul ogorului sau, a privirii sale, a vieţii lui[38]. Nicăieri altundeva nu e atât de izbitor contrastul între pământul cultivat şi deşert, între pământul negru irigat şi fertilizat de Nil şi nisipurile ce se întind de o parte şi de alta a văii.
La est de Nil însă, se află deşertul numit arabic, un pustiu stâncos şi pietros alcătuit mai cu seamă din lanţuri muntoase a căror altitudine atinge circa 2000 de metri. La vest de fluviu, deşertul libian cuprinde un platou calcaros înalt de circa 200 de metri, ce se înalţă uneori în mijlocul dunelor de nisip[39].
În astfel de ţinuturi pustii monahii îşi construiau grote în falezele ce se înălţau deasupra fluviului, ori în munţii pustiului, ori îşi construiau colibe.

1.6 Contextul istoric şi religios în care a apărut monahismul creştin

            Când, în ultimele decenii ale celui de-al III-lea secol, creştinii din Egipt şi din Siria orientală au abandonat viaţa în comun pe care au trăit-o până atunci în familie şi în comunitate retrăgându-se în singurătate absolută pentru a trăi o experienţă de sărăcie şi abstinenţă sexuală, s-a realizat primul pas care, prin intermediul primului ascetism creştin, a dus la un monahism autentic. A început astfel istoria unui fenomen al vieţii interioare a Bisericii care a avut efecte profunde asupra creştinismului secolelor următoare, atât în Orient cât şi în Occident, şi care, prin multe aspecte, îşi lasă amprenta până în perioada contemporană[40].
În câteva decenii, în anumite regiuni ale Egiptului, în deşertul Nitra la Sud-vest de Alexandria şi în zonele montane din jurul Odesei, în Siria orientală, s-au stabilit numeroşi anahoreţi, care şi-au construit cabane primitive sau se bucurau doar de o grotă. Mulţi dintre ei au trăit într-o izolare completă şi au rămas eremiţi în sensul  strict al cuvântului pentru toată viaţa; alţii s-au unit, fără o legătură stabilită, de o promisiune sau de o regulă fixă, în jurul unuia dintre ei care trebuia să fie un duhovnic, formând astfel o uniune liberă de anahoreţi. Istoria nu ne prezintă nici un nume precis de la care a pornit pentru prima dată ideea unei astfel de forme de  viaţă. Chiar dacă tânărul egiptean Antonie, care în jurul anului 273 şi-a abandonat satul natal pentru a trăi ca eremit, a fost numit „părintele monahismului egiptean[41], el nu a fost primul anahoret, dar numai unul dintre mulţii alţii.
Istoria religiei în tentativa de a da un răspuns la această chestiune, a realizat un mare înconjur în căutarea de modele din afara lumii creştine, din care ar fi putut deriva monahismul creştin. Cu ajutorul unei derivaţii a monahismului din anumite curente filosofico-religioase a elenismului, mai ales al neoplatonismului, prezintă anumite aspecte ale comportamentului religios, precum aspectul oferit de trăirile interioare, tăcerea sacră pentru a favoriza o bună cunoaştere de sine şi în sfârşit o corespondenţă în mod surprinzător bogată în terminologia ascetică[42].
Dar care era atunci situaţia Bisericii? Acesta lucru urmează să-l vedem în cele ce urmează.
Încă de la început trebuie spus că aproape toate tratatele ce vorbesc de istoria Bisericii, afirmă că o perioadă complet nouă pentru istorie începe cu împăratul Constantin, mai exact cu edictul de la Milano din 313[43].
Esenţa acestei schimbării constă în recunoaşterea creştinismului ca religie de stat. E vorba, aşadar, de un eveniment de o relevanţă excepţională pentru istoria Bisericii, dar şi pentru întreaga istoria a omenirii din cauza numeroaselor influenţe pe care acest eveniment îl are asupra sferei sociale, cultural-politice şi economice.
Revoluţia constantiniană, dacă o putem numi astfel, a fost determinată de patru factori esenţiali: profundele modificări politice, economice şi sociale, pe care perioada clasică  le-a suferit între timp; nenumăratele exigenţe ideale şi spirituale care au luat naştere în raport cu schimbarea scenariului lumii; neadecvarea religiei păgâne în a satisface astfel de exigenţe, în special cele cu privire la existenţa intimă a persoanei; capacitatea creştinismului de a întâmpina aceste exigenţe într-un mod cu totul particular[44].
Dacă ar fi să facem câteva referiri cu privire la aceste elemente, putem spune că intim legată de condiţia oraşului-stat (polis), civilizaţia antică suferea din ce în ce mai mult o dezrădăcinare a acestei obişnuinţe naturale din cauza imperiului Romei. Unificare politică a spaţiului mediteranean, prin opera caput mundi, de fapt, dacă pe de o parte ajută la înflorirea mentalităţii cosmopolite, şi se deschidea spre idealuri de universalism, pe de altă parte, tendinţa autocratică a puterii centrale şi exigenţele militare, birocratice, şi fiscale ale regimului, slăbeau şi deteriorau raportul dintre civis şi Stat, lăsându-l pe cetăţeanul imperiului din ce în ce mai singur cu problemele dramatice ale vieţii de fiecare zi, întărind astfel în el sensibilitatea pentru dimensiunea privată a existenţei.
Înaintea acestor exigenţe, religia s-a demonstrat a fi nesatisfăcătoare. Divinităţile olimpice, concepute de civilizaţia polis-ului, pierdeau din influenţa lor în interesele noii res publica. Indivizii, dincolo de aceasta, observau din ce în ce mai mult problema divinului ca un lucru intim, legat de sensul vieţii, un sens care – cu totul iluzoriu în panteonul păgân – avea consistenţă în speculaţiile elevate ale filosofilor şi în speranţele soteriologice ale majorităţii[45]
Unele şi altele găsesc răspunsuri eficace în creştinism, care le imprimă totuşi semnul de neconfundat al unei noutăţi absolute: capacitatea de a obţine mântuirea prin har, şi nu datorită efortului intelectual sau datorită practicilor magice.
În afară de aceste oportunităţi, exista în creştinism un sens viu privitor la Ekklesia[46], o realizare concretă a universalismului care în alte ambiente rămânea doar o abstracţie. Şi astfel creştinismul devenea implicit factor de coeziune în ţesutul social al imperiului. Ar fi fost de ajuns ca stăpânul direct al lumii – episcopus inter episcopos – să se introducă în această societate universală pentru a fi realizată pe deplin dimensiunea sacrală a Statului.
http://www.edituraserafica.ro/carti-editura-serafica/patrologie-patristica.html?limit=all
O astfel de revelaţie nu se făcea pe cenuşa romanităţii. Autorul Gibbon a dorit să facă credibil acest lucru, atunci când încheia tratatul său asupra căderii Imperiului Roman prin cuvintele: „am descris triumful barbariei şi al religiei”[47]. Totuşi, această interpretare nu trebuie să nege faptului că religia creştină de sprijină şi pe valorile perene ale romanităţii, pe ele fiind întemeiată şi civilizaţia modernă. De aceea, a fost decisivă – în acea trecere istorică crucială reprezentată de perioada Damaschinului şi a lui Ieronim, a lui Ambroziu şi Augustin, a Capadocenilor şi a Crisostomului – intima încrucişare dintre idealurile antice şi noua concepţie a vieţii[48]. Aceasta din urmă a constituit factorul principal al „revoluţiei”.
De asemenea, creştinii în această perioadă au avut un sens religios autentic şi în înfruntarea problemelor sociale primejdioase, de la cele ale sclavilor, la cele ale prestării şi regularizării muncii manuale[49].
În astfel de condiţii socio-culturale şi religioase ale imperiului, apar în istoria Biserici două figuri reprezentative ale monahismului: Antonie şi Pahomie, despre care vom vorbi; mai înainte de aceasta trebuind să prezentăm literatura care s-a dezvoltat în acest cadru monahal.
[1] Cf. J. Comby, Să citim Istoria Bisericii. De la origini până în secolul al XV-lea,  vol. I, (trad.) de Mihaela Voicu, Editura Arhiepiscopiei Romano – Catolice de Bucureşti (ARCB), Bucureşti 1994, 72.
[2] Cf. T. Spidlìk, Spiritualitatea Răsăritului creştin, vol. III – Monahismul, (trad.) de I. I. Ică, Editura Deisis, Sibiu 2000, 12.
[3] Cf. V. Răducă, Monahismul egiptean. De  la singurătate la obşte, Editura Nemira, Bucureşti 2003, 17.
[4] Cf. U. Ranke Heinemann, Monachesimo în Giuliano Riva, Dizionario Teologico, vol. II, Edizione Queriniana, Brescia 1967, 357.
[5] Termenul anahoret vine de la verbul anahorein, „a se retrage, a merge în pustiu” şi-l desemnează pe cel care a plecat din lume. este aproape sinonim cu termenul eremit, care vine de la eremos şi-l desemnează pe cel care trăieşte în pustiu departe de oameni; cf. J. Comby, op. cit., 72.
[6] Termenul cenobit vine de la koinos bios, „viaţă comună” şi-l desemnează pe cel ce trăieşte într-o comunitate organizată; cf. Ibidem.
[7] T. Spidlìk, op. cit.,  17.
[8] Cf. V. Prager, Dictionar Enciclopedic de Iudaism, Editura Hasefer, Bucuresti 2001, 226.
[9] J. Flavius, Istoria războiului Iudeilor împotriva Romanilor, Editura Hasefer, Bucuresti 1997, 158.
[10] Ibidem, 159.
[11] E. de Cezarea, Scrieri vol. I, Editura Institutului Biblic şi de Misiune a Bisericii Ortodoxe Române (IBMBOR), Bucureşti 1987, 83.
[12] Ibidem.
[13] Ibidem, 84.
[14] Ibidem.
[15] A. Guillaumont, Originile vieţii monahale, Editura Anastasia, Bucureşti 1998, 32.
[16] Cf. T. Spidlik, op. cit., 16.
[17] Cf. G. Lourie, Chemarea lui Avraam. Despre originile monahismului în Egipt, Editura Aleteia, Moscova 2000, 54.
[18] Cf. Ibidem.
[19] J. Pelikan, Isus de-a lungul secolelor, Editura Humanitas, București 2000, 132.
[20] Ibidem, 131.
[21] Cf. E. Birdaş, Originea istorică a voturilor monahale, în Glasul Bisericii, XXIX, nr. 1-2, ianuarie-martie, 1954, 87.
[22] Cf. T. Spidlìk, op. cit., 49.
[23] Cf. L. Padovese, Introducere în teologia patristică, (trad.) de Anton Rus şi Cristian Rarău, Editura Buna Vestire, Blaj 2003, 158.
[24] Ibidem, 159.
[25] Ibidem.
[26] Ibidem.
[27] Cf. L. Padovese, op. cit., 160.
[28] Cf. J. Comby, op. cit., 72.
[29] Cf. P. F. Beatrice, Storia della Chiesa antica, Edizione Piemme, Casale Monferrato 1991, 24.
[30] Cf. K. Bihlmeyer - H. Tuechle, Storia della Chiesa, vol. I, Edizione Morcelliana, Brescia 199413, 429 - 430 .
[31] Cf. L. Hertling, Istoria Bisericii, (trad.) de E. Dumea, Editura Ars Longa, Iaşi 2001, 112.
[32] Cf. G. M. Columbas, El monacato primitivo I, 9, Madrid 1974, în A. L. Amat, La vita consacrata, le varie forme dalle origini ad oggi, Edizione Città Nuova, Roma 1991, 24.
[33] Cf. C. E. Earle, Creştinismul de-a lungul secolelor, Editura Cartea Creştină, Oradea 1981, 145.
[34] Ibidem, 112.
[35] Ibidem, 146.
[36] Cf. V. Codina - N. Zevallos, Vita religiosa, storia e teologia, Edizione Cittdella, Assisi 1990, 23.
[37] Cf. A. L. Amat, La vita consacrata, le varie forme dalle origini ad oggi, Edizione Città Nuova, Roma 1991, 24.
[38] Cf. L. Regnault, Viaţa cotidiană a Părinţilor deşertului în Egiptul secolului IV, Editura Deisis, Sibiu 1997, 39.
[39] Ibidem, 41.
[40] Cf. H. Jedin, Storia della Chiesa vol. II, (trad.) de Cesare Saletti, Edizione Jaca Book, Milano 1977, 367.
[41] Cf. Atanasio, Vita S. Antonii 3, în H. Jedin, op.cit., 368.
[42] Cf. P. Gobillot, Les origines du monachisme chrétien et l’anciene religion de l’Égypte, în H. Jedin, op. cit., 368.
[43] Cf. L. Hertling, op. cit., 88.
[44] Cf. F. P. Rizzo, Biserica în primele secole, (trad.) de A. Ilieş, Editura Serafica, Roman 2002, 93.
[45] Ibidem.
[46] Ekklesia înseamnă „a trăi Koinonia” (punerea în comun şi condividerea). Însă, tot prin ekklésia, în Noul Testament se înţelege şi adunarea care se întrunea pentru ascultarea Cuvântului Divin şi pentru Euharistie. Termenul ekklésia, este folosit de 2 ori în Mt (16,18: 18,17), de 21 de ori în Faptele Apostolilor, de 86 de ori în Scrisori şi în Cartea Apocalipsei; cf. J. Pujol, I. Bardolet, La Vita religiosa oggi, Edizione Elle Di Ci, Torino 1989, 72.
[47] E. Gibbon, Istoria declinului şi a prăbuşirii Imperiului roman, vol. III, Editura Minerva, Bucureşti 1976, 239.
[48] Cf. F. P. Rizzo, op. cit., 94.
[49] Ibidem,  95.


http://www.edituraserafica.ro/carti-editura-serafica/patrologie-patristica.html?limit=all

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu

Părerea ta: